Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 29.08.2017