Πρόσκληση σε Ανοιχτή Διαβούλευση για τη Σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης Δήμου Ορεστιάδας τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης του Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης Δήμου Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί η 2η ανοιχτή διαβούλευση τη Δευτέρα, 20 /11/2017 και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Την ανάδειξη των αναγκών και προτεραιοτήτων για την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού στο Δήμο Ορεστιάδας».

Στη διαβούλευση θα παρίστανται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, τα μέλη της Διαπαραταξιακής Επιτροπής και εκπρόσωποι των φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής και παροχής υπηρεσιών υγείας του Δήμου μας.

Σημειώνουμε ότι στην 1η φάση της διαβούλευσης με φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής και της Διαπαραταξιακής Επιτροπής αλλά και της διαβούλευσης των πολιτών, καταγράφηκαν οι υφιστάμενοι φορείς και τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης που υλοποιούν καθώς και οι ελλείψεις, τα προβλήματα και η ικανοποίηση των χρηστών  από αυτές.

Μετά την ολοκλήρωση της 2ης φάσης της Διαβούλευσης θα ακολουθήσει η σύνταξη του ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης το οποίο θα προωθηθεί για έλεγχο και επικύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο το Δήμου Ορεστιάδας, ώστε να αποτελέσει τη βάση για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο μας κατά τα επόμενα χρόνια.

Για πληρέστερη ενημέρωση και προετοιμασία των συμμετεχόντων στη διαβούλευση επισυνάπτεται σχετικό υλικό.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση