Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροππής την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017