Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 16 Ισνουαρίου 2018