Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021