Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021