Πρόθεση δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν .4412/2016) για το έργο με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ