Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες Κοινοφελούς Εργασίας»