Συνοπτικός Διαγωνισός για την ανάθεση του έργου Παρεμβάσεις στην πλατεία Πτελέας…