Οδική σύνδεση δημοτικών διαμερισμάτων Βάλτου Αμπελάκια

Με την παρούσα δράση επιτυγχάνεται η βελτίωση βατότητας του δρόμου που συνδέει τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Ορεστιάδας: Βάλτο – Αμπελάκια. Ο υφιστάμενος δρόμος είναι διαμορφωμένος με αμμοχάλικο και βρίσκεται σε κακή κατάσταση.

Για τη κατασκευή του δρόμου δεν θα απαιτηθούν απαλλοτριώσεις, διατηρείται ακριβώς η ίδια χάραξη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία αλλαγή στα γεωμετρικά στοιχεία του δρόμου. Το μήκος του δρόμου είναι 6.250 μέτρα και το πλάτος 7.00 μέτρα. Το πλάτος της ασφαλτόστρωσης θα γίνει 6.50 μέτρα. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή τμημάτων παρακείμενων αγροτικών δρόμων 15 στον αριθμό και συνολικού μήκους 750 μέτρων οι οποίοι θα συνδέονται με τον κύριο άξονα για την διευκόλυνση των αγροτικών οχημάτων από και προς τους αγρούς. Στα σημεία που συναντώνται οι αγροτικοί δρόμοι θα κατασκευαστούν σωληνωτά τεχνικά.

Σύμφωνα με την γεωτεχνική μελέτη που έχει εκπονηθεί και επισυνάπτεται, προβλέπεται να γίνει σκάφη εξυγίανσης του τμήματος της οδού από Χ.Θ. 2+700 έως Χ.Θ. 4+800, όπου υπάρχει στρώση μαύρης αργίλου υψηλής πλαστικότητας, με επιλεγμένα κοκκώδη υλικά. Επίσης στα τμήματα της οδού όπου συγκεντρώνονται επιφανειακά νερά και στην περιοχή όπου υπάρχουν ορύγματα θα κατασκευαστούν διαμήκη στραγγιστήρια σε βάθος από 1 έως 2 μέτρα και τα νερά που θα συλλέγονται από αυτά θα οδηγούνται, με την διαμόρφωση επαρκών κλίσεων, σε θέσεις εγκάρσιων τεχνικών. Για την κατασκευή των στραγγιστηριών θα χρησιμοποιηθούν διάτρητοι αγωγοί διαμέτρου Φ 0.30μ., οι οποίοι θα εγκλωβίζονται σε στρώση φίλτρου χαλικιών διαμέτρου  5 – 10 εκ. και σε πάχος 80 εκ.. Στη συνέχεια η περιοχή θα πληρωθεί με αμμοχάλικο ή υλικό 3Α  ή παρόμοιο μέχρι συνολικό βάθος 1.00μ. Στις παρειές του στραγγιστηριού διαστρώνεται γεωύφασμα, για τη προστασία από απόπλυση του λεπτόκοκκου υλικού.

Στο κυρίως κατάστρωμα της οδού σύμφωνα με την γεωτεχνική μελέτη θα γίνει διάστρωση με υγιή υλικά, υπόβαση σε τρείς στρώσεις των 10 εκ. έκαστη, βάση με υλικό λατομείου σε δύο στρώσεις των 10 εκ. και τέλος προβλέπεται να διαστρωθεί μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (Α 265).

Προβλέπεται επίσης διαγράμμιση για το διαχωρισμό των λωρίδων κυκλοφορίας μετά το πέρας των ασφαλτικών εργασιών και τοποθέτηση των απαραιτήτων πληροφοριακών πινακίδων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

 

Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι διαμορφωμένος με αμμοχάλικο και βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Το γεγονός αυτό, παράλληλα με τη αυξημένη κίνηση που παρουσιάζει λόγω του μεγάλου αριθμού των κατοίκων οι οποίοι μετακινούνται για τις εργασίες τους, δημιουργεί μεγάλα και σοβαρά προβλήματα ασφαλούς μετακίνησης, κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης στις ιδιοκτησίες των κατοίκων εκατέρωθεν του δρόμου. Εξοικονομείται χρόνος και ενέργεια αφού πλέον δεν θα απαιτείται να κάνουν μεγάλο οδικό κύκλο αρκετών χιλιομέτρων μέσω Λεπτής και Νεοχωρίου για να επικοινωνήσουν τα δύο χωριά.

Τα οφέλη από την υλοποίηση της παρούσας πράξης είναι σημαντικά αφού προασπίζεται η ασφαλής μετακίνηση των κατοίκων εκατέρωθεν των δύο χωριών και εξυπηρετούνται οι αγρότες κατά τη μετακίνηση τους από και προς τους αγρούς.

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι οι 1.500 περίπου κάτοικοι των δύο χωριών.