Ορισμός μορφής και διαστάσεων ψηφοδελτίων δημοτικών εκλογών