Παράδοση ψηφοδελτίων συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές