Περιφερειακό Επιχερησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης

 

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) της περιόδου 2007 – 2013, είναι σαφώς διαφοροποιημένη σε σχέση με τα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης για την Ελλάδα, με κύρια συνιστώσα τον μικρό αριθμό των Προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του.

Σε ότι αφορά τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, αυτά πλέον αναφέρονται σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες, με στόχο τον ορθολογικότερο σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του αναπτυξιακού προγραμματισμού.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η στρατηγική εστιάζει σε επιλογές που διασφαλίζουν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ για την επίτευξη της σύγκλισης.
Οραματιζόμαστε μια Περιφέρεια ανοικτή σε ένα διευρυμένο οικονομικό χώρο, με γεωγραφικά πλεονεκτήματα και πλούσια προσφορά ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού. Ο στόχος αυτός αντανακλά μια σύνθετη  αναπτυξιακή στρατηγική που εδράζεται σε δύο θεμελιακές επιλογές:

Η πρώτη αφορά στην αξιοποίηση του συνόλου των ενδογενών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών, όπως για παράδειγμα το ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του τουρισμού στις ορεινές και αγροτικές περιοχές, διαμορφώνοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος και απασχόλησης.
Η δεύτερη επιλογή αφορά στην αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας και στοχεύει στη μεγιστοποίηση των ωφελειών που θα προκύψουν από μια σειρά παραγόντων, πλην όμως εξωτερικών ως προς το περιφερειακό οικονομικό σύστημα, παραγόντων, όπως είναι η κατασκευή των Διευρωπαϊκών μεταφορικών και ενεργειακών δικτύων.
Η κατανομή της Κοινοτικής Συμμετοχής για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης την προγραμματική περίοδο 2007-2013 είναι 480 εκατ. ευρώ και σε όρους Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 808 εκατ. ευρώ.

 

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.eydamth.gr/