Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

 

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 θα υλοποιηθεί μέσω τεσσάρων Γενικών Στρατηγικών Στόχων (προτεραιοτήτων) που αφορούν: στη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας και στην προώθηση πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader.

Οι τέσσερεις άξονες είναι:

 

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ.

ΜΕΤΡΟ 111

Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης επιστημονικών γνώσεων και καινοτόμων πρακτικών, για τα άτομα που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας.

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Φορέας εφαρμογής των δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης – πληροφόρησης είναι η Διεύθυνση Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΜΕΤΡΟ 112

Εγκατάσταση νέων αγροτών

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Υπουργείου συνεπικουρούμενη από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΜΕΤΡΟ 113

Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών.

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του ΥΠΑΑΤ

ΜΕΤΡΟ 114

Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συμβουλών στη γεωργική εκμετάλλευση και παροχής δασοκομικών συμβουλών.

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

ΜΕΤΡΟ 121

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Υπουργείου συνεπικουρούμενη από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΜΕΤΡΟ 122

Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών

ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δ/νση Διαχείρισης δασών και δασικού περιβάλλοντος / τμήμα ιδιωτικής δασοπονίας του ΥΠΑΑΤ συνεπικουρούμενη από τις περιφερειακές δ/νσεις δασών.

ΜΕΤΡΟ 123

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Δ/νση προγραμματισμού και γεωργικών διαρθρώσεων του ΥΠΑΑΤ, δ/νση αξιοποίησης δασικών πόρων του ΥΠΑΑΤ.

 

ΜΕΤΡΟ 125 Α

Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας.

Δράση 1. Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:

·         Μελέτες για την επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων.

·         Μελέτες και οι αντίστοιχες κατασκευές έργων ταμίευσης και διανομής νερού με την αξιοποίηση χειμερινών απορροών (φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, κ.λ.π).

·         Μελέτες ή υπηρεσίες ή κατασκευές έργων παρακολούθησης της συμπεριφοράς φραγμάτων, ταμιευτήρων, λιμνοδεξαμενών, monitoring των παραμέτρων λειτουργίας των έργων αυτών (απόδοση παροχετευτικότητας, διαρροές, ασφάλεια κα) και έλεγχος από κεντρική βάση.

·         Κατασκευή έργων υδροληψίας (φράγματα εκτροπής, ανάσχεσης, καλλιέργεια πηγών κλπ).

·         Κατασκευή έργων προσαγωγών κυρίων διωρύγων.

·         Έργα κατασκευής πρωτεύοντος, δευτερεύοντος και τριτεύοντος αρδευτικού, στραγγιστικού και οδικού δικτύου.

·         Κατασκευή αντλιοστασίων, δεξαμενών αναρρύθμισης και ημερησίας εξίσωσης.

·         Κατασκευή οδών προσπέλασης.

·         Έργα διευθέτησης χειμάρρων.

·         Πραγματοποίηση εργασιών αναδασμού (αφορά σε υποχρεωτικούς αναδασμούς και είναι μέρος του προϋπολογισμού του εκάστοτε εγγειοβελτιωτικού έργου ενώ  αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου)

·         Επίταξη (αθροιστικά με τις απαλλοτριώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 10% το συνολικού προϋπολογισμού του έργου)

·         Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας, καθώς και κάθε άλλη εργασία που προβλέπεται από τις εγκεκριμένες μελέτες για την εκτέλεση των έργων.

·         Μελέτες και κατασκευές έργων εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων.

·         Δημιουργία δικτύων γεωτρήσεων για παρατήρηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδάτων εντός περιμέτρου των εγγειοβελτιωτικών έργων αξιοποίησης υπόγειων υδάτων και ψηφιοποίηση του υδρογεωλογικού αρχείου, η οποία συνδέεται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων του έργου

Σημειώνεται ότι έργα συνολικού κόστους μέχρι 500.000€ και για δημοτικά διαμερίσματα μέχρι 3.000 κατοίκους των περιοχών παρέμβασης του άξονα 3 δεν θα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης αυτής.

Φορέας Εφαρμογής

Δ/νση Σχεδιασμού, Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υψοσ Ενισχυσησ

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της Δημόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί αφορά Δημόσια Υποδομή.

Δράση 2. Έργα αναδασμών

 

Πεδίο Εφαρμογής και Δράσεις

·         Εκούσιοι αναδασμοί (μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτη αναδασμού, μελέτη παράλληλων έργων αναδασμού)

·         Παράλληλα έργα σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών (μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παράλληλων έργων και μελέτη των παράλληλων έργων, απαραίτητο αγροτικό οδικό δίκτυο και στοιχειώδη αποστραγγιστικά έργα).

Φορεας Εφαρμογής

Δ/νση Πολιτικής Γης του ΥΠΑΑΤ συνεπικουρούμενη από τις Δ/νσεις Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Υψοσ Ενισχυσησ

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της Δημόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί αφορά Δημόσια Υποδομή.

Δράση 3. Αγροτικός εξηλεκτρισμός

Πεδίο Εφαρμογής και Δράσεις

Το έργο αφορά δημόσια υποδομή μέχρι τα όρια των γεωργικών εκμεταλλέυσεων (όπως κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, θερμοκήπια) το κόστος αφορά τα αναγκάια έργα υποδομής και τον απαραίτητο εξοπλισμό (όπως στύλοι, μετασχηματιστές, καλώδια)

Φορείς Εφαρμογής

Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχ. Εξοπλισμού του ΥΠΑΑΤ.

Υψοσ Ενισχυσησ

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της Δημόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί αφορά Δημόσια Υποδομή.

Δράση 4. Βελτίωση βοσκοτόπων

Πεδίο Εφαρμογής και Δράσεις

Εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των βοσκοτόπων (στέγαστρα για την προστασία – προφύλαξη των ζώων, οικίσκοι για τους βοσκούς, υδρομαστεύσεις και ποτίστρες, βροχοδεξαμενές, περιφράξεις χώρων, διάνοιξη κτηνοτροφικών δρόμων προς και μέσα στους βοσκοτόπους για τη διευκόλυνση της κίνησης των ζώων, διάφορα μικρά τεχνικά και άλλα έργα υποδομής). Οι παρεμβάσεις αφορούν αποκλειστικά κοινόχρηστους βοσκοτόπους και η δράση εφαρμόζεται οριζόντια σε όλη τη Χώρα. Εκτιμάται ότι οι εκρεμότητες που παραουσιάστηκαν την Τρίτη Προγραμματική Περίοδο θα διευθετηθούν μέχρι το τέλος του έτους 2007 καθιστώντας εφικτή την έναρξη υλοποίησης της δράσης την 1/1/2008.

Φορέας Εφαρμογής

Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υψοσ Ενισχυσησ

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της Δημόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί αφορά Δημόσια Υποδομή.

Δράση 5. Βελτίωση προσπελασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις (Αγροτική οδοποιία)

Πεδίο Εφαρμογής και Δράσεις

·         Μελέτη και κατασκευή έργων αγροτικής οδοποιίας

·         Χωματουργικές εργασίες (όπως διανοίξεις, επιχώσεις τάφρων, διευθετήσεις χειμάρρων)

·         Τεχνικά έργα (όπως γέφυρες, ισόπεδες διαβάσεις)

·         Στρώση του οδοστρώματος για την εξασφάλιση της βατότητας περιλαμβανομένης και της ασφαλτοτσιμεντόστρωσης.

Σημειώνεται ότι έργα συνολικού κόστους 500.000€ και για δημοτικά διαμερίσματα μέχρι 3.000 κατοίκους των περιοχών παρέμβασης του άξονα 3 δεν θα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης αυτής.

Φορεας Εφαρμογής

Δ/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υψοσ Ενισχυσησ

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της Δημόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί αφορά Δημόσια Υποδομή.

 

ΜΕΤΡΟ 125 Β

Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και προσαρμογή της δασοκομίας

Δράση: Διάνοιξη και Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση δασών

Πεδίο Εφαρμογής και Δράσεις

Όλη η χώρα.

Επιλέξιμες δράσεις:

Μελέτες και έργα Διάνοιξης νέων δασικών οδών στα δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, που κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση ενός ή περισσοτέρων σκοπών που αναφέρονται παραπάνω καθώς και έργα Βελτίωσης του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου στα δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις,που περιλαμβάνουν εργασίες όπως:

·         Μελέτη δρόμου – Τεχνικών έργων

·         Χάραξη δρόμου (κατά μήκος τομή – κατά πλάτος τομές – Τεχνικά έργα)

·         Χωματουργικές εργασίες (Εκσκαφές – Επιχώσεις)

·         Κατασκευή Υποδομών – Υπόστρωσης – Ασφαλτικών

·         Τεχνικά έργα (Οχετοί – Γέφυρες – Τοίχοι αντιστήριξης – Δανειοθάλαμοι – Τάφροι – Κόμβοι σύνδεσης)

·         Έργα Ασφάλειας – Σήμανσης (Πινακίδες- Διαγράμμισης κ.λ.π.)

Φορείς Εφαρμογής

Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

Ποσοτικοποιημένοι Στόχοι για του κοινούς Δείκτες της ΕΕ

Κατηγορία Δείκτη Δείκτης Στόχος
Επιδόσεων Αριθμός στηριζόμενων πράξεων 350
Συνολικό ποσό επενδύσεων 50.000.000 €

Υψοσ Ενισχυσησ

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της Δημόσιας δαπάνης του Μέτρου γιατί αφορά Δημόσια Υποδομή.