Πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία INTERREG IVA2007-2013

Πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία INTERREG IVA 2007-2013

Το Πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία INTERREG IVA 2007-2013 αποτελεί ένα σημαντικό πρόγραμμα που εντάσσεται στο στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, δεδομένης της πρόσφατης εισχώρησης της Βουλγαρίας ως νέο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2007. Ο στόχος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα μέρος της δέσμης μεταρρυθμίσεων της τελευταίας για την πολιτική συνοχής κατά το 2007, και έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας προσβλέποντας σε μία ισορροπημένη και αειφόρο ανάπτυξη στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν Κοινό Προγραμματικό Έγγραφο, το οποίο διαμορφώθηκε για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που

παρουσιάζουν οι ευκαιρίες και οι δυσχέρειες της περιοχής-στόχου και να προσφέρει τα

μέσα για να εξαλειφθούν τα εμπόδια που τίθενται στην ισορροπημένη και αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος περιλαμβάνει 7 διοικητικές περιφέρειες στην

Ελληνική πλευρά (Έβρος, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Δράμα, Θεσσαλονίκη και Σέρρες) και 4 στη Βουλγαρική πλευρά (Μπλαγκόεφγκραντ, Σμόλυαν, Κούρτζαλι, Χάσκοβο), ενώ καλύπτει μία περιοχή 40.202 τετρ.χιλ. και 2.812.236 κατοίκων. Το πρώτο σχέδιο του προγράμματος παρουσιάστηκε στη Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO) την 9η Μαρτίου.

Το παρόν πρόγραμμα καθορίζει το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Διασυνοριακής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στόχος του προγράμματος είναι η διασυνοριακή συνεργασία μέσω της επαφής διαφορετικών φορέων της διασυνοριακής περιοχής, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της περιοχής, η μετεξέλιξή της σε πυρήνα για την αειφόρο ανάπτυξη και η διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στο κέντρο των Βαλκανίων, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013 εστιάζει στην ενίσχυση των δικτύων και τη συνεργασία στους τομείς της συνοριακής ασφάλειας, της διαχείρισης φυσικών πόρων, επιχειρηματικών και ερευνητικών δικτύων, με στόχο την προαγωγή βιώσιμων λύσεων για ανεμπόδιστη επικοινωνία μέσω σύγχρονων υποδομών.

Επιπλέον αποσκοπεί στην προώθηση αρμονικής, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής, μειώνοντας παράλληλα τις οικονομικές και κοινωνικές εδαφικές ανομοιότητες που παρουσιάστηκαν σε επαρχίες και περιφέρειες με σχετική καθυστέρηση, επιταχύνοντας έτσι την οικονομική και κοινωνική αναδόμησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και υλοποίηση κοινών έργων στη διασυνοριακή περιοχή.

Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Διασυνοριακής Συνεργασίας είναι το πρώτο που απευθύνεται στη μεθοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας ως εσωτερικό σύνορο της ΕΕ, έπειτα από την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ τον Ιανουάριο του 2007. Η προτεινόμενη στρατηγική αποτελεί τη συνεκτική και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες που παρουσιάζει η περιοχή συνεργασίας, στα εμπόδια και στις αδυναμίες της, και επιδιώκει να αποτελέσει το όχημα της κοινωνικοοικονομικής αειφόρου συνοχής και ανάπτυξής της.

Το Πρόγραμμα προωθεί τη συνεργασία κατά μήκος της διασυνοριακής περιοχής, καθώς εστιάζει στη στρατηγική διάσταση της Ευρωπαϊκής εδαφικής διασυνοριακής ανάπτυξης που εμπλέκει και ωφελεί τις τοπικές κοινωνίες.