Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Ορεστιάδας

Με την παρούσα πρόταση ο Δήμος Ορεστιάδας έχει ως στόχο να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες των ειδικών εκπαιδευτηρίων που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του, όπως αυτό προβλέπεται από το νόμο 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και το Νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Αναλυτικότερα αναφερόμαστε στα παρακάτω εκπαιδευτικά ιδρύματα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους:

 

Σχολείο Ποσό χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο
E.E.E.E.K. Ορεστιάδας 51.659,00 11.881,57 63.540,57
Τμήμα ένταξης στο 2ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας 25.928,00 5.963,44 31.891,44
Δ.Σ. Δικαίων 4.224,00 971,52 5.195,52
8ο Δ.Σ. Ορεστιάδας 11.342,00 2.608,66 13.950,66
Ειδικό Δ.Σ. Ορεστιάδας 14.815,00 3.407,45 18.222,45
Ειδικό Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας 805,00 185,15 990,15
ΣΥΝΟΛΟ € 108.773,00 25.017,79 € 133.790,79

 

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός συγκαταλέγεται στους πίνακες του εγκεκριμένου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εξοπλισμού και οι προδιαγραφές του εναρμονίζονται πλήρως με τις εγκεκριμένες από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ προδιαγραφές.

 

Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών σε εξοπλισμό των ειδικών σχολείων, καθώς και των τμημάτων ένταξης του Δήμου Ορεστιάδας.

 

Ωφελούμενοι:

Μαθητές που φοιτούν στα ειδικά σχολεία καθώς και στα τμήματα ένταξης.

Το σύνολο των μαθητών που φοιτούν στα εν λόγω σχολεία που αποτελούν και τμήματα ένταξης.

Οι εκπαιδευτικοί

Οι οικογένειες μαθητών