Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματισμού αρδευτικών αντλιοστασίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

Η παρούσα δράση αναφέρεται στην βελτίωση και την εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας στον
εξοπλισμό έξι (6) αντλιοστασίων επί συνόλου είκοσι επτά (27) αντλιοστασίων. Η βελτίωση κρίνεται
επιβεβλημένη, λόγω της πεπερασμένης ηλεκτρομηχανολογικής λειτουργίας τους. Με την μελέτη
αυτή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί νέα ηλεκτρονική τεχνολογία η οποία θα μετατρέψει τα
αντλιοστάσια σε πλήρως αυτοματοποιημένα.

Βασικός σκοπός του νέου συστήματος αυτοματισμού
των αντλιοστασίων, είναι να εξασφαλίζει την αυτόματη προσαρμογή των αντλιών προς τις
ζητούμενες από το δίκτυο ανάγκες. Περαιτέρω σκοπός του συστήματος, είναι η παρακολούθηση και
η προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ως προς τη λειτουργία του σε μη επιτρεπτές
συνθήκες.
Με την υλοποίηση του έργου αναμένονται:

 Ομαλή λειτουργία των μηχανών

 Πρόβλεψη βλαβών

 Δραστική μείωση στην κατανάλωση ρεύματος

 Δραστική μείωση σπασιμάτων και διαρροών στο δίκτυο

 Δυνατότητα νυχτερινού ποτίσματος

 Δραστική μείωση βλαβών κινητήρων και αντλιών
Με όλα τα παραπάνω είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση αυτοματοποίησης όλων των αντλιοστασίων θα
επέλθει σημαντικότατη μείωση του αρδευτικού τιμολόγιου προς τους αγρότες παραγωγούς η οποία
μπορεί να χαρακτηριστεί και ως έμμεση οικονομική επιδότηση.
Θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πιλοτικό σύστημα αυτοματισμού Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού,
διαχείρισης και παρακολούθησης έξι (6) αντλιοστασίων ονομασίας: Α6-Ν14-ΑΝ.ΚΟΜ-Ν4-Α5-ΑΚ4
μέσω ενός δικτύου τοπικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) σε κάθε αντλιοστάσιο και ενός κεντρικού
σταθμού έλεγχου (ΚΣΕ) τοποθετημένο στα Γραφεία του Οργανισμού.
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΕ
ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΟΜΑΡΩΝ ΤΣΕ 1
Α6
ΤΣΕ 2
Α6 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
Ν14 ΤΣΕ 3
Ν4 ΤΣΕ 4
Α5 ΤΣΕ 5
ΑΚ4 ΤΣΕ 6
Στο σημείο αυτό Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο σύστημά αυτοματισμού θα προστεθεί και η
αυτόματη λειτουργία του βοηθητικού αντλιοστασίου (Α6Β) του αντλιοστασίου Α6 με τον τρόπο που
θα περιγράψουμε παρακάτω. Ως αναφορά το αντλιοστάσιο Α6Β, βρίσκεται στον ίδιο χώρο και δίπλα
ακριβώς από το Α6 ενώ το φρεάτιο αναρρόφησης καθώς και ο καταθλιπτικός αγωγός τους είναι
κοινός εξυπηρετώντας ουσιαστικά το ίδιο αρδευτικό δίκτυο. Το αντλιοστάσιο Α6Β λειτουργεί όταν το
κυρίως αντλιοστάσιο Α6 δεν μπορεί να εξυπηρέτηση της ανάγκες του αρδευτικού δικτύου.
Η επικοινωνία του ΚΣΕ με τους ΤΣΕ θα πραγματοποιείται μέσο ασύρματου δικτύου επικοινωνιών με
χρήση Ethernet ραδιομόντεμ (radio-modem) πομποδεκτών.
Οι νέοι πίνακες θα κατασκευαστούν εξαρχής με ενσωματωμένα όλα τα τελευταία στοιχεία της
τεχνολογίας, και θα είναι συμβατοί με τις σύγχρονες μορφές αυτοματισμού και τηλεπικοινωνίας ενώ
θα συνδεθούν με τους υπάρχων πίνακες (Χ.Τ) με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.
Η λειτουργία των αντλιοστασίων θα επιτελείται με τρόπο χειροκίνητο ή αυτόματο. Για την πλήρη
αυτοματοποίηση των αντλιοστασίων θα ληφθεί υπόψη και θα εφαρμοστεί σύγχρονη ηλεκτρονική
τεχνολογία με Programmable Logic Control (PLC) και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (PC).
Η λειτουργία του κάθε αντλιοστασίου θα γίνεται με την βοήθεια των Inverter. Τα Inverter θα
χρησιμοποιηθούν για την ρύθμιση των στροφών στους κινητήρες που θα συνδεθούν. Οι υπόλοιποι
κινητήρες θα τίθενται σε λειτουργία μέσο των υπάρχων πεδίων συνδεσμολογίας αστέρος-τριγώνου.
Η λειτουργία του αντλιοστασίου Αν.Κομ. θα γίνεται με την βοήθεια των υπαρχόντων πινάκων.
Τα φρεάτια αναρρόφησης καθώς και ο εσωτερικός χώρος των αντλιοστασίων θα ελέγχονται από
φλοτέρ στάθμης Στο φρεάτιο αναρρόφησης θα τοποθετηθεί και ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης της
στάθμης.
Μέσα από το κέντρο έλεγχου θα υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθούνται πλήρως τα
αντλιοστάσια. Με την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίοι θα συγκεντρώνουν όλα τα
δεδομένα και alarms (οπτικά και ακουστικά) των αντλιοστασίων και γενικότερα θα επιτηρούν και θα
ελέγχουν πλήρως την λειτουργία τους, με κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα, και επιπλέον εξοπλισμό
τον οποίον θα αναλύσουμε στη συνέχεια, θα μπορεί να παρέχει όλες τις πληροφορίες που
χρειάζονται, να ενημερώνει για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, ενώ σύγχρονος θα δίδεται η
δυνατότητα χειρισμού των Inverter και των υπολοίπων πεδίων συνδεσμολογίας αστέρος τριγώνου
απευθείας από το κέντρο ελέγχου.
Επιπλέον το νέο σύστημα αυτοματισμού θα δίνει την δυνατότητα  έλεγχου των θερμοκρασιών των κινητήρων και των μετασχηματιστών της μέσης τάσης  έλεγχου της κατάστασης λειτουργίας των γενικών διακοπτών, των αντλητικών
συγκροτημάτων και της κατάστασης των BUCHOLZ των μετασχηματιστών της μέσης τάσης  προστασίας της εγκατάστασης λόγω της αυξημένης κεραυνικής δραστηριότητας που
παρατηρείται στην περιοχή στο πεδίο αυτοματισμού.  να εκτελούνται χειρισμοί και άλλες λειτουργίες του αντλιοστασίου.  οπτικής σήμανσης της κατάστασης του αντλιοστασίου  διόρθωση του συντελεστή ισχύος όπου αυτό καθορίζεται  λειτουργίας των νέων πινάκων σε προβλεπόμενες συνθήκες
Βασικός σκοπός του νέου συστήματος αυτοματισμού των αντλιοστασίων, είναι να εξασφαλίζει την
αυτόματη προσαρμογή των αντλιών προς τις ζητούμενες από το δίκτυο ανάγκες. Περαιτέρω σκοπός
του συστήματος, είναι η παρακολούθηση και η προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
ως προς τη λειτουργία του σε μη επιτρεπτές συνθήκες.
Η παρούσα δράση αναφέρεται στην βελτίωση και την εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας στον
εξοπλισμό έξι (6) αντλιοστασίων επί συνόλου είκοσι επτά (27) αντλιοστασίων. Η βελτίωση κρίνεται
επιβεβλημένη, λόγω της πεπερασμένης ηλεκτρομηχανολογικής λειτουργίας τους. Με την δράση
αυτή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί νέα ηλεκτρονική τεχνολογία η οποία θα μετατρέψει τα
αντλιοστάσια σε πλήρως αυτοματοποιημένα. Βασικός σκοπός του νέου συστήματος αυτοματισμού
των αντλιοστασίων, είναι να εξασφαλίζει την αυτόματη προσαρμογή των αντλιών προς τις
ζητούμενες από το δίκτυο ανάγκες. Περαιτέρω σκοπός του συστήματος, είναι η παρακολούθηση και
η προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ως προς τη λειτουργία του σε μη επιτρεπτές
συνθήκες.
Με την υλοποίηση του έργου αναμένονται:  Ομαλή λειτουργία των μηχανών  Πρόβλεψη βλαβών  Δραστική μείωση στην κατανάλωση ρεύματος  Δραστική μείωση σπασιμάτων και διαρροών στο δίκτυο  Δυνατότητα νυχτερινού ποτίσματος  Δραστική μείωση βλαβών κινητήρων και αντλιών
Με όλα τα παραπάνω είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση αυτοματοποίησης όλων των αντλιοστασίων θα
επέλθει σημαντικότατη μείωση του αρδευτικού τιμολόγιου προς τους αγρότες παραγωγούς η οποία
μπορεί να χαρακτηριστεί και ως έμμεση οικονομική επιδότηση.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 600.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ.