Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιΐας στην περιοχή Ταφικού Τύμβου

Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιΐας στην περιοχή Ταφικού Τύμβου

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνει αναβάθμιση / βελτίωση βατότητας του υφιστάμενου
αγροτικού δικτύου στην περιοχή ταφικού τύμβου της Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου, σύμφωνα με τις
παρακάτω εργασίες:


Το πλάτος της οδού είναι (συμπεριλαμβανομένων των ερεισμάτων) 7,00μ. ενώ το συνολικό μήκος
είναι 1.620,00μ. Ο εν λόγω χωματόδρομος βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, παρά τις συνεχείς
εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων
και βαρέων στρατιωτικών οχημάτων. Επίσης εξαιτίας της ροής υδάτων και μεταφοράς φερτών
υλικών, ο δρόμος σε πολλά σημεία κατά τους χειμερινούς μήνες γίνεται αδιάβατος με αποτέλεσμα
να είναι αδύνατη η χρήση του από τους κατοίκους. 1. Θα γίνει εκσκαφή του υπάρχοντος δρόμου σε βάθος περίπου 0,50μ. και πλάτος 7,00μ. 2. Θα γίνει επίχωση του δρόμου σε τρεις στρώσεις των 0,10μ. με υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150
συμπιεσμένο σε πλάτος 6,00μ. 3. Έπειτα θα γίνει η βάση σε δύο στρώσεις των 0,10μ. με υλικό της Π.Τ.Π. Ο-155 συμπιεσμένο
σε πλάτος 6,00μ. Τα παραπάνω υλικά θα μεταφερθούν από αδειοδοτημένο χώρο. 4. Θα κατασκευαστούν ερείσματα αριστερά – δεξιά του δρόμου πλάτους 0,50μ. και βάθους
0,50μ. 5. Κατά πλάτος του δρόμου θα κατασκευαστούν έξι τεχνικά με αγωγούς ομβρίων από
προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες Φ80 εγκιβωτισμένους που σκοπό
έχουν την απορροή των ομβρίων υδάτων από τα γειτνιάζοντα αγροτεμάχια. 6. Το σκυρόδεμα κοιτοστρώσεων και εγκιβωτισμού των αγωγών θα είναι κατηγορίας C12/15.
Στο πάνω τμήμα του εγκιβωτισμένου αγωγού θα τοποθετηθεί διπλό δομικό πλέγμα Τ131 σε
όλο το πλάτος και μήκος. 7. Ανάντι και κατάντι των αγωγών θα κατασκευαστούν τοιχεία υπό μορφή πτερυγοτοίχου από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και οπλισμό StIII (S500s) σύμφωνα με τις οδηγίες της
Υπηρεσίας. 8. Επί της βάσης που είναι κατασκευασμένη από υλικό της Π.Τ.Π. Ο-155 θα γίνει η ασφαλτική
προεπάλειψη σε πλάτος 6,00μ. 9. Θα ακολουθήσει η ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05μ. με υλικό της Π.Τ.Π. Α265 σε πλάτος
6,00μ. 10. Κατόπιν θα γίνει η ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σε πλάτος 6,00μ. 11. Τέλος θα κατασκευαστεί η στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. με υλικό της Π.Τ.Π. Α265 σε
πλάτος 6,00μ.
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 615.000,0 ευρώ με τον ΦΠΑ