Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης τοπικού διαμερίσματος Νεοχωρίου με Οικισμό Παταγής στο Δήμο Ορεστιάδας.

Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στη βελτίωση βατότητας του αγροτικού δρόμου σύνδεσης του τοπικού διαμερίσματος Νεοχωρίου με τον οικισμό Παταγή στο Δήμο Ορεστιάδας. Πρόκειται για δρόμο μήκους 3.000 μέτρων ο οποίος εξυπηρετεί σημαντικό φόρτο μετακινήσεων κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων εκατέρωθεν.

Θα γίνουν εργασίες χωματουργικές, κατασκευής υπόβασης, βάσης και τέλος στρώση ασφάλτου με πλάτος 5,50 μέτρα.

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν αναλυτικά είναι οι εξής:

– Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες σε μήκος 3,00 Km, πλάτος 6,10 μ. και βάθος 0,30 μ.

– Σε όλο το μήκος του δρόμου θα γίνει επίχωση 0,20 μ, στρώση υπόβασης μεταβλητού πάχους, και στρώση βάσης 0,10 μ.

– Επίσης θα διανοιχτεί τάφρος τριγωνική πλάτους 1,00 μ, μήκους 3,00 Km και βάθους 0,30 μ. εκατέρωθεν του δρόμου.

– Όσον αφορά τις ασφαλτικές εργασίες σε μήκος 3,00 Km και πλάτος 5,50 μ. θα επιστρωθεί ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ.

– Τέλος στις ενώσεις του νέου δρόμου με τους παράπλευρους δρόμους θα κατασκευαστούν σωληνωτά από τσιμεντοσωλήνες που θα εδράζονται σε σκυρόδεμα και στην αρχή και στο τέλος του σωληνωτού θα κατασκευαστούν πτερυγότοιχοι.

 

Παρόλο που ο συγκεκριμένος δρόμος είναι από τους αγροτικούς δρόμους της περιοχής με μεγάλη κίνηση τροχοφόρων εντούτοις η κατάσταση του είναι άσχημη διότι η συντήρησή του ήταν ελλιπής (μικρές σημειακές επεμβάσεις) και χωρίς την απαιτούμενη περιοδικότητα.

Το πρόβλημα της βατότητας του συγκεκριμένου δρόμου είναι σημαντικό και χρήζει λύσης, αφού πέρα από ήδη αυξημένη κίνηση των αγροτικών μηχανημάτων, αποτελεί το δρόμο σύνδεσης των δύο χωριών, Νεοχωρίου και Παταγής. Αναγκάζονται οι κάτοικοι να διανύουν αρκετά χιλιόμετρα κάνοντας κύκλο ώστε να πάνε από ένα χωριό σε ένα άλλο, κυρίως τους χειμερινούς μήνες όπου η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη.

 

Ωφελούμενος πληθυσμός:

– Οι 2.000 περίπου κάτοικοι που κατοικούν στα δύο χωριά και βελτιώνεται  η  ποιότητας ζωής τους

– Η προφύλαξη από τον κίνδυνο μη ασφαλών μετακινήσεων κυρίως τους χειμερινούς μήνες αυτών των κατοίκων

– Οι 500 περίπου κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ισάριθμες ιδιοκτησίες, για τους οποίους θα υπάρχει ασφαλής και άμεση πρόσβαση.