Βελτίωση βατότητας βόρειου κεντρικού αγροτικού δρόμου στο τοπικό διαμέρισμα Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας (προς ΤΔ Στέρνα του Δήμου Ν. Βύσσας)

Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στη βελτίωση βατότητας του κεντρικού αγροτικού δρόμου με κατεύθυνση προς βορρά στο τοπικό διαμέρισμα Νεοχωρίου στο Δήμο Ορεστιάδας. Πρόκειται για δρόμο μήκους 1.000 μέτρων ο οποίος εξυπηρετεί σημαντικό φόρτο μετακινήσεων κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Θα γίνουν εργασίες χωματουργικές, κατασκευής υπόβασης, βάσης και τέλος στρώση ασφάλτου με πλάτος 6 μέτρα.

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

– Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες σε μήκος 1,40 Km, πλάτος 7,00 μ. και βάθος 0,30 μ.

– Σε όλο το μήκος του δρόμου θα γίνει επίχωση 0,20 μ, στρώση υπόβασης μεταβλητού πάχους, και στρώση βάσης 0,10 μ.

– Επίσης θα διανοιχτεί τάφρος τριγωνική πλάτους 1,00 μ, μήκους 1,40 Km και βάθους 0,30 μ. εκατέρωθεν του δρόμου.

– Όσον αφορά τις ασφαλτικές εργασίες σε μήκος 1,40 Km και πλάτος 6,00 μ. θα επιστρωθεί ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ.

– Τέλος στις ενώσεις του νέου δρόμου με τους παράπλευρους δρόμους θα κατασκευαστούν σωληνωτά από τσιμεντοσωλήνες που θα εδράζονται σε σκυρόδεμα και στην αρχή και στο τέλος του σωληνωτού θα κατασκευαστούν πτερυγότοιχοι.

 

Παρόλο που ο συγκεκριμένος δρόμος είναι από τους αγροτικούς δρόμους της περιοχής με μεγάλη κίνηση τροχοφόρων εντούτοις η κατάσταση του είναι άσχημη διότι η συντήρησή του ήταν ελλιπής (μικρές σημειακές επεμβάσεις) και χωρίς την απαιτούμενη περιοδικότητα.

Το πρόβλημα της βατότητας του συγκεκριμένου δρόμου είναι σημαντικό και χρήζει λύσης, αφού πέρα από ήδη αυξημένη κίνηση των αγροτικών μηχανημάτων, αποτελεί και το δρόμο σύνδεσης δύο χωριών, του Νεοχωρίου από το Δήμο Ορεστιάδας και της Στέρνας από το Δήμο Βύσσας. Αναγκάζονται οι κάτοικοι να διανύουν αρκετά χιλιόμετρα κάνοντας κύκλο ώστε να πάνε από ένα χωριό σε ένα άλλο, κυρίως τους χειμερινούς μήνες όπου η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη.

 

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι οι κάτοικοι του τοπικού διαμερίσματος Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας αλλά και σημαντικός αριθμός κατοίκων από το τοπικό διαμέρισμα Στέρνας του Δήμου Ν. Βύσσας.