Υπηρεσία Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Έργων του Δήμου Ορεστιάδας ενταγμένων στο ΕΣΠΑ

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας για δράσεις που υλοποιούνται από το Δήμο Ορεστιάδας και απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό. Έργα ενταγμένα: στο ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης:

α) Κατασκευή 6ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας, με αριθμό απόφασης ένταξης 2999/8-6-2011, προϋπολογισμό 843.000,00€ & κωδικό ΟΠΣ 340026,β)Ανάπλαση πλατείας και εμπορικού κέντρου Ορεστιάδας με αρ. απόφ. ένταξης 268/Α/15-7-2011,π/υ 2.848.422,00€ & κωδ. ΟΠΣ 340024, γ) Κατασκευή 7ου νηπιαγωγείου Ορεστιάδας, με αρ. απόφ. ένταξης 2535/19-5-2011, π/υ 1.115.859,00€ & κωδ. ΟΠΣ 339872,δ)Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας, με αρ. απόφ. ένταξης 2534/19-5-2011,π/υ 1.500.000,00€ & κωδ. ΟΠΣ 339873, ε) Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Ορεστιάδας, με αρ. απόφ. ένταξης 3389/23-6-2011, π/υ 133.790,79€ & κωδ. ΟΠΣ 349584, στ) Προσθήκη ορόφου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, με αρ. απόφ. ένταξης 4364/24-6-2010,π/υ 459.416,60€ & κωδ. ΟΠΣ 277346, και στο ΕΣΠΑ – ΕΠΠΕΡΑΑ: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΔΕ Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας με αρ. απόφ. ένταξης 169320/23-6-2011,π/υ 535.000,00€ & κωδ. ΟΠΣ 346800. Επίσης ο Δ. Ορεστιάδας έχει υποβάλει τα παρακάτω έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΕΡΡΑΑ): 1) Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας, με αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΠΠΕΡΑΑ: 173080/31-10-2011,MIS 365213,π/υ 1.812.000,00€, 2)Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στο 1o Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, με αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΠΠΕΡΑΑ: 172157/10-3-2011, MIS 364567, π/υ 614.629,95€. Απαιτείται η ανάθεση εργασίας σε επιστημονικό προσωπικό, κυρίως μηχανικούς (Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς, Ηλεκτρολόγους – Μηχανολόγους) για την υποστήριξη υπηρεσιών του Δ. Ορεστιάδας: τεχνική παρακολούθηση υλοποίησης, συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές, τήρηση κανονισμών σχετικά με τις εργασίες και ολοκλήρωση τους.

Σκοπιμότητα του έργου είναι επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ στον Δήμο Ορεστιάδας μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής του ικανότητας στις διαδικασίες υλοποίησης / επίβλεψης / παρακολούθησης / ωρίμανσης των έργων που περιγράφονται στο φυσικό αντικείμενο.

Για το σκοπό αυτό, μέσω της πράξης αυτής ο Δήμος θα λάβει τεχνική υποστήριξη για τα έργα που υλοποιηθεί προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αποφάσεις ένταξης.

Τα αναμενόμενα οφέλη της πράξης είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ στο Δήμο Ορεστιάδας. Ο πληθυσμός που θα ωφεληθεί θα είναι το σύνολο των κατοίκων του Δήμου.