Διάρθρωση Υπηρεσιών

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστηµένες στην έδρα του ∆ήµου και περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειµένου. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές – τοπικές κοινότητες και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών.

Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ

 • Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου.
 • Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων
 • Νοµική Υπηρεσία
 • Αυτοτελές Γραφείο ∆ιαφάνειας
 • Αυτοτελές Τμήμα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
  • Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
  • Γραφείο Αστυνόμευσης

Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Γραφείο Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων
 • Γραφείο Ποιότητας, Οργάνωσης και Αποτελεσματικότητας
 • Γραφείο Στρατηγικής, Μελετών και Διαχείρισης ΤΠΕ
 • Γραφείο Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ

Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
 • Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού
 • Γραφείο Δημοτικών Σφαγείων

Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Διεύθυνση Πολεοδοµίας που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Τμήματα:

 • Τμήμα Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών
  • Γραφείο Γραμματείας
  • Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
 • Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
  • Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών
 • Τμήμα Πολεοδοµικών Εφαρµογών
  • Γραφείο Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
  • Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
  • Γραφείο Κτηματολογίου, Δημοτικής Περιουσίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
 • ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  • Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής προστασίας
   • Γραφείο Περιβάλλοντος
   • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
   • Γραφείο Κοιμητηρίων
   • Γραφείο Περισυλλογής – Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων
  • Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου
   • Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Πρασίνου
   • Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
  • Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
   • Γραφείο Αποκοµιδής Απορριµµάτων
   • Γραφείο Ανακύκλωσης
   • Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Ν. Βύσσας
   • Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Κυπρίνου
   •  Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Τριγώνου
   • Γραφείο Καθαριότητας Σχολικών Κτιρίων
  • Τµήµα ∆ιαχείρισης – Συντήρησης Οχηµάτων
   • Γραφείο Διαχείρισης – Κίνησης Οχημάτων
   • Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων

Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 • Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των δύο Φύλων
 • Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας
 • Γραφείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού

ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  • Τµήµα Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
  • Γραφείο Προσωπικού
  • Γραφείο Εποπτών – Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
 • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
  • Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης
  • Γραφείο Ληξιαρχείου
  • Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
 • Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας
  • Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης Αρχείου
  • Γραφείο ∆ιοικητικής Μέριµνας
  • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Ν. Βύσσας
  • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Κυπρίνου
  • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Τριγώνου
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  • Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
  • Γραφείο Προϋπολογισμού – Απολογισμού και Ισολογισμού
  • Γραφείο Λογιστηρίου και εκκαθάρισης δαπανών
  • Τμήμα Εσόδων και Ταμείου
   • Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας
   • Γραφείο Ταµείου
 • ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  • Τµήµα Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων
   • Γραφείο Γραμματείας και διαδικασιών δημοπρασιών
   • Γραφείο Συγκοινωνιακών Έργων
   • Γραφείο Κτιριακών Έργων
   • Γραφείο Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
  • Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης
   • Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
   • Γραφείο Εγκαταστάσεων και Σηματοδότησης
   • Γραφείο Εξοικονόμησης Ενέργειας, Φωτισμών Οδών – Πλατειών και συντήρησης Η/Μ έργων
  • Τµήµα Συντήρησης Έργων
   • Γραφείο Συντήρησης Κτιριακών Έργων
   • Γραφείο Συντήρησης Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
   • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Ν. Βύσσας
   • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Κυπρίνου
   • Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Τριγώνου
  • Τµήµα Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών
 • ∆ιεύθυνση ΚΕΠ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
  • Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών
   • Γραφείο ΚΕΠ Ορεστιάδας
   • Γραφείο ΚΕΠ Βύσσας
   • Γραφείο ΚΕΠ Κυπρίνου
   • Γραφείο ΚΕΠ Τριγώνου
  • Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης